PKN
Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO
 
Wie zijn wij? Wie zijn wij?

Wij zijn de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord-Oost, een gerevitaliseerde kerkelijke gemeente

De visie voor de gemeente is en blijft dat we:

  • als kerkelijke gemeente willen leven en werken vanuit het besef dat God onze oorsprong, doel en zin is;
  • als kerkelijke gemeente aan iedereen die een beroep op ons doet een “pleisterplaats” willen (aan)bieden, een bezinningsplek voor gelovigen en twijfelaars;
  • als kerkelijke gemeente geloven dat het belangrijk is dat “de vlam” in onze harten blijft branden, zodat we samen in de wereld een naaste kunnen zijn.

Op basis daarvan zijn voor onze gemeente een drietal kernuitdrukkingen van belang:

  • we vieren samen de Goede Boodschap als gemeente van de Protestantse Kerk;
  • we zijn een gastvrij huis voor jong en oud;
  • we zijn maatschappelijk betrokken. 

Samen kerk zijn betekent ook gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het werk dat moet gebeuren om deze visie waar te maken. Daarom zullen zoveel mogelijke gemeenteleden actief worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het werk in en vanuit de gemeente, door, waar mogelijk, beperkte en overzichtelijke taken te formuleren.

De kerkenraad vormt het bestuur van onze kerkelijke gemeente. De kerkenraad bestaat uit:

Ds. Ronald Heins, predikant
Fred Haandrikman, voorzitter kerkenraad, wnd. scriba, beleidsouderling
Jan Burgers, penningmeester CvK 
Frens Vosseberg, voorzitter CvD


Deze vier personen vormen het dagelijks bestuur (het moderamen)
Daarnaast bestaat de kerkenraad uit de volgende personen:


Janneken Kaal-van den Houten, ouderling
Eikelboom-Beumer, kerkrentmeester
Ben van Middelkoop, kerkrentmeester

 

 
Kerkelijke gebouwen Kerkelijke gebouwen

Het kerkgebouw in Spankeren (de Petruskerk) staat markant en monumentaal in het dorp. De toren is eigendom van de burgerlijke gemeente Rheden. Het gebouw verkeert in goede staat en wordt jaarlijks gecontroleerd door de Monumentenwacht. Gebruik: eredienst om de twee weken. Voorts trouw- en rouwdiensten (5 tot 10 keer per jaar), vespers en enkele concerten. Direct aangrenzend en rondom de kerk ligt het kerkhof waarvan de laatste jaren relatief weinig gebruik is gemaakt.

Het kerkelijk ontmoetingscentrum “De Kerkhorst” is in 1996 nieuw gebouwd en is zowel geschikt voor kerkelijke- als algemene activiteiten. Dit gebouw ligt naast de kerk en is in beheer bij een stichting waarin het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie participeren. Het bestuur bestaat uit 5 personen: één kerkrentmeester, één diaken en drie gemeenteleden. Een en ander is statutair vastgelegd.

Het kerkgebouw in Laag-Soeren ligt aan de rand van het dorp en is niet direct zichtbaar. Sinds 2004 is het als gemeentelijk monument aangemerkt. Gebruik: eredienst om de twee weken. Overig gebruik komt enkele keren per jaar voor. Het kerkgebouw wordt gehuurd en is eigendom van de stichting “Jut van Breukelerwaard”. In het bestuur van deze stichting zitten ook diverse gemeenteleden (op persoonlijke titel).

 
Wat doen wij Wat doen wij

Binnen onze kerkelijke gemeente zijn er verschillende geledingen, ieder met een eigen taak.

HET PASTORAAT

De dominee en de ouderlingen vormen samen het pastoraat, ze  worden bijgestaan door enkele pastorale medewerkers.
Er zal meer accent worden gelegd op het omzien naar elkaar en het met elkaar in gesprek komen over de kernzaken van het geloof. Een  gerevitaliseerde kerkelijke gemeente kan alleen ontstaan als er ruimte is voor geloofsopbouw gebaseerd op een persoonlijke relatie met God. “De vlam moet blijven branden” is de uitdaging voor de toekomst.

Nieuwe wegen moeten worden ontwikkeld waarbij gebruik kan worden gemaakt van het materiaal dat door derden is ontwikkeld (bijvoorbeeld de Alfa cursussen over God, Jezus en de Heilige Geest).

De jeugd verdient bijzondere aandacht en daarom is een jeugdouderling aangetrokken.
Nieuw ingekomenen worden zo spoedig mogelijk na binnenkomst bezocht, om hen welkom te heten en hen te laten aansluiten bij onze gemeente.

DE DIACONIE

De Diaconie van de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag- Soeren en Dieren Noord-Oost bestaat momenteel uit vier personen.  In de “Handleiding voor diakenen” staat een overzicht van de diaconale taken met vermelding van de verantwoordelijke diaken.
Naast de taken die behoren bij de erediensten willen de diakenen op grond van hun geloof en maatschappelijke betrokkenheid uitvoering geven aan hun diaconale en missionaire opdracht. De aandacht zal niet alleen gericht zijn op de Nederlandse samenleving maar moet ook een mondiaal karakter hebben. De aandachtsvelden voor betreffende doelgroepen zijn dientengevolge van toepassing op plaatselijk, regionaal, landelijk en mondiaal niveau. De Diaconie realiseert zich dat er behalve onderstaande aandachtsvelden veel meer op het diaconale en missionaire terrein te doen is, maar dat er keuzes gemaakt moeten worden. De Diaconie heeft daarom besloten haar beleid in de komende jaren te richten op onderstaande aandachtsvelden. Dit houdt in dat er geen speciale prioriteit wordt gegeven aan thema’s zoals milieu, landbouw, Oost-Europa, multiculturele samenleving, globalisering, hetgeen niet uitsluit dat op beperkte schaal acties gevoerd kunnen worden.
Onze gemeente staat open voor samenwerking met andere buurgemeenten op essentiële onderdelen van het diaconale werk.DE KERKRENTMEESTERS

Financiën en beheer vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters.
De inkomsten van de gemeente zijn gebaseerd op vrijwillige bijdragen, giften, pachtgelden   en rente van  uitstaande gelden. Verhuur van gebouwen draagt in beperkte mate bij aan de inkomsten.
Voor de geldwerving zijn belangrijk: de actie kerkbalans, de collectes in de diensten, de eindejaarscollecte, de Paascollecte, de collecte voor de Solidariteitskas en  giften.

Er zijn drie gebouwen in gebruik:  de (Petrus)kerk in Spankeren, het ontmoetingscentrum “De Kerkhorst” in Spankeren en de kerk in Laag-Soeren. De gebouwen in Spankeren zijn eigendom van de kerkelijke gemeente. De kerk in Laag- Soeren is eigendom van de Jut van Breukelerwaardstichting en wordt door de kerkelijke gemeente gehuurd.  De begraafplaats rondom de kerk in Spankeren is eveneens eigendom van de kerkelijke gemeente.

 
 

Kerkdienst Laag-Soeren; Ontmoetingskerk Dieren
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00 uur Ontmoetingskerk Dieren; 10.00 uur Laag-Soeren
meer details

 
Interieur Petruskerk Spankeren

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.