PKN
Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO
 
ANBI diaconie ANBI diaconie
ANBI Diaconie Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO
 
Algemene gegevens van de diaconie:
Naam ANBI:              Diaconie Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO
RSIN/fiscaalnr:         818122973
Website adres:         http://spankeren.protestantsekerk.net
E-mail:                       herv.gem.spankeren@upcmail.nl
Adres:                        secretariaat diaconie. ( zie onder contact)
Algem. postadres:    scriba Hervormde Gemeente  Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO
                                    Pr. Irenelaan 14
                                    6951 AH Dieren
 
De diaconie van de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wet boeken bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.  De kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde .  
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingsdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren NO.    
College van Diakenen.
Het college van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. begroting en de jaarrekening.  Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art 8).
 

Doelstelling en beleid

De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen maken deel uit van het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O Beleidsplan HG Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O - april 2021

De nadruk ligt op: Betrokken zijn bij de zwakkeren in de samenleving en in de wereld (oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld is hierbij gewenst)
Diaconale steun wordt gegeven aan jong en oud, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze regio als wereldwijd. We dienen daarbij te signaleren, te melden en te helpen bij misstanden, armoede en problemen. Het helpen geschiedt met woord en daad.
Lokaal kunnen we menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord en daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerk in Actie (waarbij toezicht en continuïteit gewaarborgd is)
Voorgenomen bestedingen

Naast de jaarlijkse begroting heeft de diaconie een financieel beleid vastgesteld voor enkele jaren 2012- 2017. Het beleid is er op gericht dat jaarlijks een procentueel deel van het spaartegoed op de bedrijfsspaarrekening besteed zal worden voor de noodbestrijding in onze wereld (dichtbij en veraf)
Staat van baten en lasten
De onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslag jaar 2018. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Jaarrekening 2020 CvD 

Het college van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst; de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden vakliteratuur, een evt. opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.
Doelstelling en beleid.

Toelichting
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd). De ontvangen inkomsten worden ook besteed aan kosten van eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk diaconale werk van de kerk. Onder Lasten beheer en administratie zijn openomen de kosten voor administratie. Onder overige lasten valt o.a. het beheer van de diaconale bezittingen.
 
terug
 
 
Interieur Petruskerk Spankeren

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.